Archiwum

Archive for the ‘QGIS’ Category

Microsoft Bing Maps poprzez WMS

27/08/2009 Dodaj komentarz

GIS Diary wraca po wakacyjnej przerwie :) Na pierwszy ogień idzie nowe źródło danych udostępnione poprzez WMS.

Dostęp do zasobów serwisu Microsoft Bing Maps w formie WMS? Tak! Firma OnTerra Systems uruchomiła wersję testową tej usługi. Wymogiem koniecznym do uzyskania adresów WMS jest zarejestrowanie się na ich stronie internetowej. W zamian uzyskujemy dostęp do map drogowych, zdjęć satelitarnych oraz tzw. hybryd.
I teraz kilka wskazówek, które mogą okazać się przydatne podczas chęci korzystania z udostępnionych dobrodziejstw. Tak jak wspomiałam mamy dostęp do trzech rodzajów map. Nie są to jednak warstwy, ale style wyświetlania. Domyślnym stylem jest mapa drogowa.
Do korzystania polecam darmowy program QGIS. Jednakże, jak to bywa z podłączaniem serwerów WMS w tym programie, do pełni szczęścia konieczne jest dodanie do adresu WMS definicji wersji usługi, czyli:

?service=WMS&version=1.3.0

Dzięki temu uzyskujemy możliwość wyboru odpowiedniego stylu:

Bing Maps
Dostępnych jest 19 poziomów szczegółowości. Jeśli przekroczymy możliwe powiększenie zamiast mapy wyświetli się:

Bing Maps
Kilka przykładów:

Mapy drogowe:

Bing Maps
Zdjęcia satelitarne:

Bing Maps
Hybryda:

Bing Maps
Największe możliwe powiększenie (fragment Starego Rynku w Poznaniu):

Bing Maps

Reklamy
Kategorie:Ciekawe linki, QGIS, WMS

Akcje w programie Quantum GIS

13/07/2009 6 Komentarzy

Jedną z ciekawszych funkcji programu QGIS są akcje. Umożliwiają one powiązanie danych zawartych w tabeli atrybutów z zewnętrznymi aplikacjami. Dzięki temu możemy m.in. wyświetlić w przeglądarce graficznej zapisane na dysku twardym zdjęcia poszczególnych obiektów oraz sprawdzić jakie informacje o danym obiekcie zawiera Wikipedia.

W celu utworzenia i zarządzania akcjami przechodzimy do Właściwości warstwy, a następnie do zakładki Akcje. Jedna warstwa może posiadać wiele przypisanych do niej akcji. Identyfikować je będzie oczywiście podana przez nas nazwa.
Samą akcję definiuje się w polu Akcja. Należy wybrać ścieżkę dostępu do programu oraz określić konkretne działanie. Jeśli chcemy wyszukać informacje o danym obiekcie w Wikipedii akcja będzie wyglądać następująco:

„/usr/lib/firefox-3.0.10/firefox” http://pl.wikipedia.org/wiki/%NAMES

gdzie:

„/usr/lib/firefox-3.0.10/firefox” to ścieżka do przeglądarki internetowej Mozilla Firefox w systemie Linux (Ubuntu 9.04).
http://pl.wikipedia.org/wiki/ to zapytanie szukające w Wikipedii konkretnego hasła
%NAMES to nazwa kolumny zawierającej wartości, które są wyszukiwane (w tym przypadku nazwy jezior); wybieramy ją z listy oraz dodajemy poprzez przycisk Dodaj pole

Innym przykładem może być wyszukanie informacji na temat danego obiektu w wyszukiwarce Google. Taka akcja będzie wyglądać następująco:

„/usr/lib/firefox-3.0.10/firefox” http://google.pl/search?q=%NAMES

W systemie Linux zamiast podawać bezwzględną ścieżkę dostępu do programu można skorzystać z nazw poleceń wywołujących dany program. Dzięki temu zamiast „/usr/lib/firefox-3.0.10/firefox” wystarczy wpisać firefox.
Dla przykładu – akcja polegająca na otwarciu w programie graficznym GIMP zapisanego na twardym dysku zdjęcia przedstawiającego dany obiekt:

gimp /home/user/Pulpit/jeziora/%nazwa.jpg

W celu uruchomienia akcji wybieramy narzędzie Informacje o obiekcie i klikamy na wybrany obiekt. Otwiera się okienko w którym oprócz danych z tabeli atrybutów znajdują się utworzone akcje. W celu uruchomienia wystarczy na nie raz kliknąć.

Kategorie:QGIS

QGIS i PostgreSQL/PostGIS – podłączanie danych oraz import pliku *.shp do bazy

20/06/2009 1 komentarz

Darmowy program QGIS umożliwia w szybki i łatwy sposób podłączenie danych z bazy PostgreSQL/PostGIS. W tym celu wybieramy z menu Warstwa ›› Dodaj warstwę PostGIS.
Po pierwsze, definiujemy nowe połączenie z bazą bądź korzystamy z istniejącego. Przykładowe połączenie wygląda następująco:

Po kliknięciu na przycisk Połącz uzyskamy listę tabel dostępnych w danej bazie. Wybieramy te, które nas interesują po czym klikamy Dodaj.

Na tym nie kończą się możliwości współpracy programu QGIS z bazami PostgreSQL/PostGIS. Osoby, którym nie odpowiada import plików *.shp do baz danych przy użyciu terminala z pewnością ucieszy fakt, iż taki sam efekt można osiągnąć za pomocą kilku kliknięć myszką w programie QGIS. Służy do tego wtyczka SPIT (Wtyczki ›› SPIT ›› Importuj format Shapefile do PostgreSQL). Jeśli nie jest widoczna, należy skorzystać z Menedżera Wtyczek QGIS i zaznaczyć odpowiednią pozycję.

W widocznym oknie nawiązujemy połączenie z bazą danych (jeśli wcześniej go nie zdefiniowaliśmy teraz należy to uczynić) oraz za pomocą przycisku Dodaj dodajemy interesujące nas pliki *.shp.
Prawda, że proste? :)

Georeferencja w programie QGIS

24/05/2009 Dodaj komentarz

Moduł do georeferencji w programie Quantum GIS nazywa się Georeferencer i znajduje się w menu Wtyczki.
Składa się z dwóch okienek – Raster (w którym wskazujemy plik rastrowy do georeferencji) oraz Punkty referecyjne (gdzie, jak sama nazwa mówi, nadajemy punkty).
W celu dodania punktu wybieramy ikonkę Dodaj punkt oraz klikamy na wybranym obszarze mapy. Pojawia się okienko, w którym należy podać współrzędne punktu. Można to zrobić na dwa sposoby – wpisać ręcznie albo kliknąć przycisk z obszaru mapy i skorzystać z pliku przedstawiającego ten sam obszar i osadzonego w układzie współrzędnych (wczytujemy go do głównego okna programu za pomocą polecenia Dodaj warstwę rastrową). W trakcie procesu georeferencji główne okno programu jest aktywne i możemy normalnie korzystać z innych opcji QGISa.

Dla przykładu: georeferencjonowanie arkusza mapy topograficznej w skali 1:50 000 (układ PUWG-1992) w oparciu o odpowiednią warstwę WMS z geoportalu.

Po nadaniu minimum czterech punktów możemy zakończyć proces georeferencji kilkając przycisk Stwórz. Utworzony zostanie plik o rozszerzeniu *.wld, zawierający informacje o nadanym układzie odniesienia oraz plik *.points, zawierający informacje o nadanych punktach referencyjnych. Wybierając opcję Stwórz i wczytaj warstwę świeżo zgeoreferencjonowany plik zostanie otwarty w QGISie.

Kategorie:QGIS

Korzystanie z serwerów WMS (geoportal.gov.pl) w programie QGIS

24/05/2009 3 Komentarze

O podłączaniu serwerów WMS z geoportalu do oprogramowania ArcGIS już pisałam. Dziś chciałabym zaprezentować co należy zrobić, aby z zasobów geoportalu można było korzystać w darmowym oprogramowaniu Quantum GIS (QGIS).

W celu podłączenia serwera WMS w programie QGIS wybieramy z menu Warstwa ›› Dodaj warstwę WMS.
Po kliknięciu przycisku Nowy pojawia się okienko w którym podajemy nazwę (dowolną) oraz adres dodawanego serwisu WMS, np.

http://maps.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx

UWAGA: od czerwca br. obowiązują inne adresy

W razie problemów warto również zdefiniować wersję WMS poprzez dodanie do adresu

?version=1.1.1

czyli

http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx?version=1.1.1

Następnie należy połączyć się z serwerem poprzez kliknięcie przycisku Połącz, w efekcie czego otrzymamy spis dostępnych warstw. W przypadku gdy jest ich kilka wybieramy to, co nas interesuje.


Istotnym elementem w korzystaniu z serwerów WMS geoportalu w QGISie jest wybór układu współrzędnych. Należy wybrać układ 1992 (ETRS89/Poland CS92).

Przykład: mapy w układzie GUGIK-80

Ortofotomapa:

Kategorie:QGIS, WMS